Regulamin konkursu

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu jest firma ALSTOR Adam Zwierzynski i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Weneckiej 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000974998, będąca autoryzowanym dystrybutorem marek EIZO i Wacom w Polsce, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs realizowany jest przez stronę serwisu: www.zainspirowanijaponia.pl, stanowiącą własność Organizatora.
1.3. Konkurs rozpoczyna się  1 lutego 2024 roku i trwać będzie do 31 maja 2024 roku.
1.4.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt.1.3.

2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, która wypełniła formularz rejestracyjny i zaakceptowała Regulamin Konkursu za wyjątkiem:
2.1.1. Konkurs ma ograniczenia terytorialne i dedykowany jest tylko i wyłącznie dla osób zamieszkujących obszar Polski.
2.1.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
2.1.3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem, że dostarczą Organizatorowi oświadczenie o dopuszczeniu do konkursu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2.2. Osoby, które zgłosiły udział w Konkursie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie, zwane są dalej Uczestnikami lub Uczestnikami Konkursu.

3. PRACE KONKURSOWE
3.1.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w technice cyfrowej związanej tematycznie z ojczyzną monitorów EIZO i tabletów Wacom – Japonią i dowolnymi aspektami związanymi z kulturą, tradycjami, historią i sztuką japońską.
3.2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, zwaną dalej „Pracą” lub „Pracą Konkursową”.
3.3. Prace zgłoszone do konkursu należy przesłać, korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zainspirowanijaponia.pl/formularz/.
3.4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką cyfrową w postaci fotomontażu, matte painting, przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting, w formie grafiki wektorowej, etc.
3.5. Prace nie mogą być stworzone przy pomocy generatora sztucznej inteligencji. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, a Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia plików źródłowych przesłanej do konkursu pracy na żądanie Organizatora.
3.6. Zgłaszane do konkursu Prace nie mogą być nagrodzone w żadnym innym konkursie.
3.7. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich (w tym przede wszystkim prawa do wizerunku), a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
3.8. Przekazanie pracy do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
3.9. Praca konkursowa ma być zainspirowana kulturą, tradycjami, historią i sztuką japońską. Należy podkreślić, że zgłoszone do konkursu prace nie mogą zawierać elementów prac innych autorów, nawet jeśli nie są one objęte prawami autorskimi. Nie mogą również być kopiami utworów, ani ich części, co może być zinterpretowane jako plagiat.
3.9.1. Plagiat oznacza skopiowanie cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia skopiowanej części.
„Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.” (art. 115 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
3.10. Ostateczna ocena powyższych kryteriów należy do Organizatora. W przypadku rażącego naruszenia przepisów i norm społecznych, Organizator ma prawo odmówić publikacji przesłanej pracy lub usunąć ją w trakcie trwania konkursu, jeśli zaistnieje podejrzenie, że praca lub jej elementy stanowią własność osób trzecich.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1.
Aby wziąć udział w konkursie uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.zainspirowanijaponia.pl/formularz, załączając pracę konkursową.
4.1.1. Prace konkursowe mają być wykonane dowolną techniką cyfrową w postaci fotomontażu, matte painting, przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting, grafiki wektorowej, etc. w formacie A3 lub większym. Dodatkowo prace muszą mieć rozdzielczość 300 dpi.
4.1.2. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lutego 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku do godz. 23:59.
4.2. Zgłoszenia na Konkurs można dokonać tylko raz. Świadome wielokrotne rejestrowanie się przez tę samą osobę skutkować będzie usunięciem zgłoszenia oraz wycofaniem z Konkursu Prac do niego przypisanych.
4.3. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego oświadcza, iż:
4.3.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Pracy Konkursowej oraz, że wszystkie osoby widniejące na Pracach Konkursowych wyrażają zgodę na ich opublikowanie, publiczną ekspozycję, rozpowszechnienie w formie cyfrowej i drukowanej, ewentualnie zlicytowanie wydrukowanej kopii na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że część lub całość pracy nie jest własnością Uczestnika, zobowiązany jest on do przedstawienia w formie pisemnej zgody właściciela praw autorskich do wykorzystania danego elementu w Pracy Konkursowej.
4.3.1.1. W przypadku nadesłania przez Uczestnika pracy lub gdy Organizator otrzyma uzasadnione zgłoszenie o podejrzeniu naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej udział w Konkursie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia, włącznie z usunięciem pracy ze strony www.zainspirowanijaponia.pl
4.3.1.2. Organizator zbada sprawę w ciągu 7 dni roboczych od doniesienia / otrzymania zgłoszenia, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, usunie i nie dopuści Pracy Konkursowej do Konkursu.
4.3.2. Uczestnik zobowiązuje się, w razie uchybienia obowiązkom wskazanym w pkt 3.6. oraz 4.3.1. Regulaminu do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód, które może ponieść Organizator lub Partner lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu, z tytułu roszczeń osób trzecich w zakresie opisanym w pkt 3.6 oraz wszelkich kosztów, jakie poniesie lub zobowiązany będzie ponieść Organizator lub Partner, lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego).
4.3.3. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego Pracy Konkursowej anonimowo lub opatrzoną tzw. „nickiem”, lub z podaniem jego imienia, nazwiska.
4.3.4. Uczestnik deklaruje, że prawa do Pracy Konkursowej nie będą ograniczone przez żadne właściwe organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także, że żadna taka organizacja nie będzie w zakresie objętym niniejszym Regulaminem zgłaszać jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
4.3.5. Udziela Organizatorowi nieodpłatnie, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji (w każdym przypadku z prawem sublicencji) na korzystanie z Prac Konkursowych na potrzeby realizacji i promocji oraz ogłoszenia wyników Konkursu, a także wydawnictw publikowanych przez Organizatora, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet, Intranet), w szczególności publiczne udostępnienie na stronach internetowych: www.zainspirowanijaponia.pl, www.eizo.pl, www.tabletygraficzne.pl oraz na profilach społecznościowych EIZO, Wacom, Zainspirowani Japonią w serwisach społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, YouTube czy LinkedIn.
b) wprowadzanie do sieci komputerowych,
c) utrwalanie i zwielokrotnianie Prac Konkursowych każdą z technik, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną na jakichkolwiek nośnikach czy przedmiotach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, na potrzeby promocji marek EIZO i Wacom,
d) przesyłanie Prac Konkursowych innym podmiotom współpracującym z Organizatorem lub Partnerem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,
e) przekazanie nadesłanych Prac Konkursowych w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 5.4. i 5.5. niniejszego Regulaminu.
4.4. Każda pojedyncza praca musi posiadać tytuł oraz opis, który publikowany będzie wraz z pracą.
4.4.1. Opis powinien zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób przesłana praca odnosi się do tematu konkursu i jej autorską interpretację. Opis powinien się składać z maksymalnie 700 znaków.
4.5. Uczestnik zobowiązany jest podać adres do swoich kanałów social media / platform, na których można zapoznać się z jego dotychczasowym dorobkiem, takich jak: Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, Behance, Artstation, Dribbble i innych. Odnośniki do nich będą publikowane wraz z Pracą.
4.6. Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko, nick, adres e-mail, numer telefonu, w innym przypadku praca nie zostanie przyjęta do konkursu. Laureaci będą musieli podać adres do wysyłki nagród, zostaną o to poproszeni po opublikowaniu wyników konkursu.
4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail umożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
4.8. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w celu uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
5.1.
Wszystkie nadesłane Prace Konkursowe oceniać będzie Jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów.
5.2. Prace będą oceniane przez Jury pod względem artystycznym i technicznym, jak również zgodności z tematem i regulaminem Konkursu. Jury oceni prace podczas posiedzenia, które odbędzie się 30 kwietnia 2024 r., formułując werdykt, który udostępniony zostanie w dniu 16 maja 2024 r. podczas wernisażu prac, które znalazły się w ścisłym finale, a w dalszej kolejności na profilach EIZO Polska i WACOMczuchy serwisu Facebook i Instagram.
5.3. Ocena prac pod względem zgodności z regulaminem przeprowadzona będzie podczas obrad Jury, chyba, że nadesłana praca będzie w ewidentny sposób naruszała przepisy i normy społeczne lub /i będzie niezgodna z zasadami konkursu, wtedy Organizator rozpatrzy zgłoszenie w trybie pilnym.
5.4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
5.5. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu, posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.

6. NAGRODY
6.1.
W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

Nagroda główna: Monitor EIZO ColorEdge CS2400S z oprogramowaniem ColorNavigator o wartości 3.799,- PLN oraz nagrodę pieniężną w wysokości 418,- PLN, która zostanie odprowadzona na konto Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku

Wyróżnienia:

    • 2 roczne abonamenty Eduweb.pl i Ahoy o wartości 1990,- PLN każdy
    • tablet Wacom Intuos Pro M o wartości 1299,- PLN
    • nagroda Focal Point School: kurs Intro to Digital Painting o wartości 1950,- PLN
    • Nagroda publiczności: tablet Wacom One Pen M o wartości 699,- PLN

6.2. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
6.3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6.4. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody o wartości przekraczającej 2000,- PLN brutto są opodatkowane zryczałtowaną stawką 10% (art. 30 ust. 1, art. 21 ust.1 pkt 68). W związku z tym Alstor, za zgodą Uczestnika Konkursu, pobierze przyznaną nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie. Kwota ta zostanie przekazana na konto Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
6.5. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do laureatów konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej, do dnia 31 maja 2024 r.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1.
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Adam Zwierzynski i Wspólnicy Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12,NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000974998.
7.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Damiana Dziubę, z którym można skontaktować się za pośrednictwem maila: [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
7.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
7.4. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
7.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
7.6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych
b) usunięcia danych
c) ograniczenia przetwarzania danych
d) przenoszenia danych
e) wniesieniu sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) nick
c) adres e-mail i numer telefonu (do kontaktu w przypadku wyjaśnienia spraw związanych z naruszeniem zasad konkursu lub problemów technicznych np. uniemożliwiających publikację na platformie zainspirowanijaponia.pl)
e) data urodzenia (do celów statystycznych)
f) odnośników (linków) do profili w mediach społecznościowych, platformach z portfolio autorów
7.8. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:
adres do korespondencji i numer telefonu – zostaną one przekazane firmie spedycyjnej, która dostarczy nagrody rzeczowe.
7.9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7.10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu również przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem lub Partnerem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób.
7.11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem  przepisów przewidzianych przepisami prawa z wyłączeniem punktów 7.8 i 7.10. niniejszego regulaminu.
7.12. Organizator oświadcza iż stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych, Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych
c) nieprawidłowego dostępu do danych osobowych przesłanych przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
7.13. Polityka w zakresie bezpieczeństwa gromadzonych danych opisana jest na stronie Organizatora.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
8.1.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
8.2. Reklamacja powinna zawierać:
Imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
Adres korespondencyjny
8.3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora Konkursu. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.
8.4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym.
8.5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
8.6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.
Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zainspirowanijaponia.pl
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
9.3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
9.4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępnienia zdjęć, stanowią jedynie świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia i Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
9.5. Z chwilą nadesłania Prac Konkursowych, Organizator nabywa nieodpłatnie, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji  z prawem sublicencji.
9.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie – 1 lutego 2024 r.
9.7. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
9.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
9.9. Organizator zastrzega, że zasady Konkursu mogą ulec zmianie.