Regulamin

Regulamin Konkursu
„EIZO – Zainspirowani Japonią X”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „EIZO – Zainspirowani Japonią X” jest firma ALSTOR Adam Zwierzyński i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Weneckiej 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017336, będąca autoryzowanym dystrybutorem marek EIZO i Wacom na Polskę, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs realizowany jest przez strony serwisów: www.zainspirowanijaponia.pl i www.eizo.pl, stanowiące własność Organizatora.
1.3. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2020 roku i trwać będzie do 30 czerwca 2020 roku.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt.1.3.

2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, która wypełniła formularz rejestracyjny i zaakceptowała Regulamin Konkursu.
2.2. Osoby, które zgłosiły udział w Konkursie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie, zwane są dalej Uczestnikami lub Uczestnikami Konkursu.
2.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
2.4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

3. PRACE KONKURSOWE

3.1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w technice cyfrowej związanej tematycznie z ojczyzną monitorów EIZO i tabletów Wacom – Japonią i dowolnymi aspektami związanymi z „japońskością”.
3.2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, w jednej z dwóch kategorii: Open lub Grafika Wektorowa, zwaną dalej „Pracą” lub „Pracą Konkursową”.
3.3. Prace zgłoszone do konkursu należy przesłać, korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zainspirowanijaponia.pl/formularz/.
3.4. Prace w kategorii Open mają być wykonane dowolną techniką cyfrową w postaci fotomontażu, matte painting, przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting, a w kategorii Grafika Wektorowa w formie grafiki wektorowej, etc.
3.5. Zgłaszane do konkursu Prace nie mogą być nagrodzone w żadnym innym konkursie.
3.6. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich (w tym przede wszystkim prawa do wizerunku), a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. Ostateczna ocena powyższych kryteriów należy do Organizatora. W przypadku rażącego naruszenia przepisów i norm społecznych, Organizator ma prawo odmówić publikacji przesłanej pracy lub usunąć ją w trakcie trwania konkursu, jeśli zaistnieje podejrzenie, że praca lub jej elementy stanowią własność osób trzecich.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.zainspirowanijaponia.pl/formularz, załączając pracę konkursową.
4.1.1. Prace konkursowe mają być wykonane dowolną techniką cyfrową w postaci fotomontażu, matte painting, przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting, grafiki wektorowej, etc. w formacie A3 lub A4 w poziomie lub pionie. Dodatkowo prace w kategorii Open muszą mieć rozdzielczość 300dpi.
4.1.2. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 kwietnia 2020 roku do 7 czerwca 2020 roku do godz. 23:59
4.2. Zgłoszenia na Konkurs można dokonać tylko raz. Świadome wielokrotne rejestrowanie się przez tę samą osobę skutkować będzie usunięciem zgłoszenia oraz wycofaniem z Konkursu Prac do niego przypisanych.
4.3. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego oświadcza, iż:
4.3.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Pracy Konkursowej oraz, że wszystkie osoby widniejące na Pracach Konkursowych wyrażają zgodę na ich opublikowanie, publiczną ekspozycję, rozpowszechnienie oraz zlicytowanie wydrukowanej kopii na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że część lub całość pracy nie jest własnością Uczestnika, zobowiązany jest on do przedstawienia w formie pisemnej zgody właściciela praw autorskich do wykorzystania danego elementu w Pracy Konkursowej.
4.3.2 Zobowiązuje się, w razie uchybienia obowiązkom wskazanym w pkt 3.6. oraz 4.3.1. Regulaminu do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód, które może ponieść Organizator lub Partner lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu, z tytułu roszczeń osób trzecich w zakresie opisanym w pkt 3.6 oraz wszelkich kosztów, jakie poniesie lub zobowiązany będzie ponieść Organizator lub Partner, lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu związane z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego).
4.3.3. Wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego Pracy Konkursowej anonimowo lub opatrzoną tzw. „nickiem”, lub z podaniem jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
4.3.4. Jego prawa do Pracy Konkursowej nie będą ograniczone przez żadne właściwe organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także, że żadna taka organizacja nie będzie w zakresie objętym niniejszym Regulaminem zgłaszać jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
4.3.5. Udziela Organizatorowi nieodpłatnie, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji (w każdym przypadku z prawem sublicencji) na korzystanie z Prac Konkursowych na potrzeby realizacji i promocji oraz ogłoszenia wyników Konkursu, a także wydawnictw publikowanych przez Organizatora, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet, Intranet), w szczególności publiczne udostępnienie na stronach internetowych: www.eizo.pl, www.zainspirowanijaponia.pl oraz na profilu EIZO Polska i Wacomczuchy w serwisach społecznościowych tj: Facebook i Instagram
b) wprowadzanie do sieci komputerowych,
c) utrwalanie i zwielokrotnianie Prac Konkursowych każdą z technik, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
d) przesyłanie Prac Konkursowych innym podmiotom współpracującym z Organizatorem lub Partnerem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,
e) przekazanie nadesłanych Prac Konkursowych w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 5.4. i 5.5. niniejszego Regulaminu.
4.4. Każda pojedyncza praca musi posiadać tytuł.
4.5. Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nick, numer telefonu, w innym przypadku praca nie zostanie przyjęta do konkursu. Laureaci będą musieli podać adres do wysyłki nagród, zostaną o to poproszeni po opublikowaniu wyników konkursu.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail umożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
4.7. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w celu uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

5.1. Wszystkie nadesłane Prace Konkursowe oceniać będzie Jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów.
5.2. Prace będą oceniane przez Jury pod względem artystycznym i technicznym, jak również zgodności z tematem i regulaminem Konkursu. Jury oceni wszystkie prace podczas posiedzenia, które odbędzie się 12 czerwca 2020 r., formułując werdykt, który udostępniony zostanie w dniu 15 czerwca 2020 r. na stronie konkursowej oraz w profilach EIZO Polska i WACOMczuchy serwisu Facebook i Instagram
5.3. Prace zgłoszone do Kategorii Nagroda Publiczności będą oceniane przez publiczność portalu społecznościowego Facebook.
5.3.1 Warunkiem uwzględnienia pracy w tej kategorii jest opublikowanie jej na profilach Facebook i Instagram Uczestnika z hashtagiem #zainspirowanijaponia.
5.3.2 Nagrodę otrzyma praca, która spełni powyższe warunki i otrzyma najwyższą ilość polubień wśród prac publikowanych na profilu Facebook EIZO Polska: https://www.facebook.com/EizoPolska/
5.3.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ilość polubień oraz termin wstawienia pracy na portal społecznościowy  Facebook i Instagram zgodnie z regulaminem dotyczącym Nagrody Publiczności.
5.4. Ocena prac pod względem zgodności z regulaminem przeprowadzona będzie podczas obrad Jury, chyba, że nadesłana praca będzie w ewidentny sposób, naruszała przepisy i normy społeczne lub /i była niezgodna z zasadami konkursu, wtedy Organizator skontaktuje się wcześniej z Uczestnikiem w celu ustalenia dalszych działań.
5.5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
5.5. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu, posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.

6. NAGRODY

6.1. Nagrody w kategorii OPEN
6.1.1. Zwycięzca w kategorii OPEN otrzyma monitor LCD marki EIZO model ColorEdge CS2410 z oprogramowaniem ColorNavigator o wartości 2199,- PLN oraz nagrodę pieniężną w wysokości 244,- PLN. oraz dodatkowo, laureat głównej narody otrzyma kampanię promocyjną „na łamach” Graffus.com, obejmującą: prezentację twórcy (tekst promocyjny + biogram + 5 prac) – 1 miesiąc na stronie głównej oraz reklamę bannerową w serwisie – 190x300px przez 6 miesięcy.
6.1.2. Wyróżnienie w kategorii OPEN otrzyma cyfrowy notatnik Wacom Bamboo Slate ufundowany przez firmę Wacom.
6.2. Nagrody w kategorii GRAFIKA WEKTOROWA
6.2.1. Zwycięzca w kategorii otrzyma tablet Wacom Intuos Pro M ufundowany przez firmę Wacom.
6.2.2. Wyróżnienie otrzyma nagrodę w postaci cyfrowego notatnika Wacom Bamboo Slate ufundowanego przez firmę Wacom.
6.3. W związku z 10 edycją konkursu, zostanie również przyznana nagroda w kategorii NAGRODA PUBLICZNOŚCI, zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci tabletu One By Wacom ufundowanego przez firmę Wacom.
6.4. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody o wartości przekraczającej 2000,- PLN brutto są opodatkowane zryczałtowaną stawką 10%. W związku z tym Alstor, za zgodą Uczestnika Konkursu, pobierze przyznaną nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie. Kwota ta zostanie przekazana do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
6.4. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie nagrody pieniężnej na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody.
6.5. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny
6.6. Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej, do dnia 30 czerwca 2020 r.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Adam Zwierzyński i Wspólnicy Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
7.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
7.3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Alstor, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected];
7.4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) a także w celach marketingowych.
7.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
7.6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych
b) usunięcia danych
c) ograniczenia przetwarzania danych
d) przenoszenia danych
e) wniesieniu sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) nick
c) adres e-mail
d) numer telefonu
7.8. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)
c) data urodzenia
d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego
7.9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
7.10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu również przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem lub Partnerem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,
7.11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa z wyłączeniem punktu 7.10. niniejszego regulaminu.
7.12. Organizator oświadcza iż stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych, Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych
c) nieprawidłowego dostępu do danych osobowych przesłanych przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

8.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
8.2. Reklamacja powinna zawierać:
Imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
Adres korespondencyjny
8.3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora Konkursu. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.
8.4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym.
8.5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
8.6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zainspirowanijaponia.pl.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
9.3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
9.4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępnienia zdjęć, stanowią jedynie świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia i Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
9.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
9.5.1. Nieprawidłowe korzystanie ze strony www.zainspirowanijaponia.pl
9.6.2. Skutki nieprawidłowego korzystania ze strony www.zainspirowanijaponia.pl przez Uczestników Konkursu
9.6.3. Utratę treści zamieszczonych przez uczestników oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne
9.6.4. Przerwy w dostępie do strony www.zainspirowanijaponia.pl
9.7. Z chwilą nadesłania Prac Konkursowych, Organizator nabywa nieodpłatnie, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji z prawem sublicencji .
9.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie – 1.04.2020 r.
9.9. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
9.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
9.11. Organizator zastrzega, że zasady Konkursu mogą ulec zmianie.