Regulamin

Regulamin Konkursu
„EIZO – Zainspirowani Japonią VIII”

 

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „EIZO – Zainspirowani Japonią VIII” jest firma ALSTOR T. Szukała i Wspólnicy – Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Weneckiej 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017336, będąca autoryzowanym dystrybutorem marki EIZO na Polskę, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Konkurs realizowany jest przez strony serwisów: www.zainspirowanijaponia.pl i www.eizo.pl, stanowiące własność Organizatora.
1.3. Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2017 roku i trwać będzie do 28 lutego 2018 roku.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt.1.3.

  1. UCZESTNICY KONKURSU

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, która wypełniła formularz rejestracyjny i zaakceptowała Regulamin Konkursu.
2.2. Osoby, które zgłosiły udział w Konkursie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie, zwane są dalej Uczestnikami lub Uczestnikami Konkursu.
2.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
2.4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

  1. PRACE KONKURSOWE

3.1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w technice cyfrowej związanej tematycznie z ojczyzną monitorów EIZO – Japonią i dowolnymi aspektami związanymi z „japońskością”.
3.2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę, zwaną dalej „Pracą” lub „Pracą Konkursową”.
3.3. Prace zgłoszone do konkursu należy przesłać korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zainspirowanijaponia.pl/formularz/.
3.4. Prace mają być wykonane dowolną techniką cyfrową w postaci fotomontażu, matte painting, przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting, etc.
3.5. Zgłaszane do konkursu Prace nie mogą być nagrodzone w żadnym innym konkursie.
3.6. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich (w tym przede wszystkim prawa do wizerunku), a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. Ostateczna ocena powyższych kryteriów należy do Organizatora. W przypadku rażącego naruszenia przepisów i norm społecznych, Organizator ma prawo odmówić publikacji przesłanej pracy.

  1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia i dołączenia formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.zainspirowanijaponia.pl/formularz załączając pracę konkursową.
4.1.1. Prace konkursowe mają być wykonane dowolną techniką cyfrową w postaci fotomontażu, matte painting, przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting, etc. w formacie nie przekraczającym A3.
4.1.2. Zgłoszenia będą przyjmowane od 6 grudnia 2017 r. do 4 lutego 2018 r.
4.2. Zgłoszenia na Konkurs można dokonać tylko raz. Świadome wielokrotne rejestrowanie się przez tę samą osobę, skutkować będzie usunięciem zgłoszenia oraz wycofaniem z Konkursu Prac do niego przypisanych.
4.3. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza konkursowego oświadcza, iż:
4.3.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Pracy Konkursowej oraz, że wszystkie osoby widniejące na Pracach Konkursowych wyrażają zgodę na ich opublikowanie, publiczną ekspozycję, rozpowszechnienie oraz zlicytowanie wydrukowanej kopii na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że część lub całość pracy nie jest własnością Uczestnika, zobowiązany jest on do przedstawienia w formie pisemnej zgody właściciela praw autorskich do wykorzystania danego elementu w Pracy Konkursowej.
4.3.2 Zobowiązuje się, w razie uchybienia obowiązkom wskazanym w pkt 3.6. oraz 4.3.1. Regulaminu do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód, które może ponieść Organizator lub Partner lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu, z tytułu roszczeń osób trzecich w zakresie opisanym w pkt 3.6 oraz wszelkich kosztów, jakie poniesie lub zobowiązany będzie ponieść Organizator lub Partner, lub inny podmiot współpracujący przy organizacji Konkursu związane z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, z uwzględnieniem kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego).
4.3.3. Wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego Pracy Konkursowej anonimowo lub opatrzoną tzw. „nickiem”, lub z podaniem jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
4.3.4. Jego prawa do Pracy Konkursowej nie będą ograniczone przez żadne właściwe organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także, że żadna taka organizacja nie będzie
w zakresie objętym niniejszym Regulaminem zgłaszać jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
4.3.5. Udziela Organizatorowi nieodpłatnie, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji (w każdym przypadku z prawem sublicencji) na korzystanie z Prac Konkursowych na potrzeby realizacji i promocji oraz ogłoszenia wyników Konkursu, a także wydawnictw publikowanych przez Organizatora, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet, Intranet), w szczególności publiczne udostępnienie na stronach internetowych: www.eizo.pl, www.zainspirowanijaponia.pl oraz profilu EIZO Polska serwisu Facebook.
b) wprowadzanie do sieci komputerowych,
c) utrwalanie i zwielokrotnianie Prac Konkursowych każdą z technik, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
d) przesyłanie Prac Konkursowych innym podmiotom współpracującym z Organizatorem lub Partnerem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,
e) przekazanie nadesłanych Prac Konkursowych w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 5.3. i 5.4. niniejszego Regulaminu.
4.4. Każda pojedyncza praca musi posiadać tytuł i datę wykonania.
4.5. Uczestnik zobowiązany jest podać swoje pełne dane, w innym przypadku praca nie zostanie przyjęta do konkursu.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail umożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
4.7. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w celu uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

  1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

5.1. Wszystkie nadesłane Prace Konkursowe oceniać będzie Jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów.
5.2. Prace będą oceniane przez Jury pod względem artystycznym i technicznym, jak również zgodności z tematem i regulaminem Konkursu. Jury oceni wszystkie prace podczas posiedzenia, które odbędzie się 7 lutego 2018 r., formułując werdykt, który udostępniony zostanie w dniu 14 lutego 2018 r. na stronie konkursowej oraz w profilu EIZO Polska serwisu Facebook.
5.3. Ocena prac pod względem zgodności z regulaminem oraz weryfikacja czy praca nie narusza prawa autorskiego przeprowadzona będzie podczas obrad Jury.
5.4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
5.5. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu, posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.

  1. NAGRODY

6.1. Nagrody w kategorii OPEN
6.1.1. Zwycięzca w kategorii OPEN otrzyma monitor LCD marki EIZO model ColorEdge CS2420 z oprogramowaniem ColorNavigator i kalibratorem Datacolor Spyder5 Express – o wartości 3769,- PLN oraz nagrodę pieniężną w wysokości 419,- PLN. oraz dodatkowo, laureat głównej narody otrzyma kampanię promocyjną „na łamach” Graffus.com, obejmującą: prezentację twórcy (tekst promocyjny + biogram + 5 prac) – 1 miesiąc na stronie głównej oraz reklamę bannerową w serwisie – 190x300px przez 6 miesięcy.
6.1.2. Wyróżnienie w kategorii OPEN otrzyma pakiet kursów ze specjalności grafika z oferty eduweb.pl – o łącznej wartości 1300 zł. oraz nagrodę pieniężną w wysokości 145,- PLN
6.2. Nagrody w kategorii GRAFIKA WEKTOROWA
6.2.1. Zwycięzca w kategorii otrzyma tablet Wacom Intuos Pro M  Paper Edition – o łącznej wartości 1799,-PLN oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200,- PLN.
6.2.2. Wyróżnienie otrzyma nagrodę w postaci cyfrowego notatnika Wacom Bamboo Slate o wartości 540,- PLN
6.3. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody o wartości przekraczającej 760,- PLN brutto są opodatkowane zryczałtowaną stawką 10%. W związku z tym Alstor, za zgodą Uczestnika Konkursu, pobierze przyznaną nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie. Kwota ta zostanie przekazana do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
6.4. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie nagrody pieniężnej na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody.
6.5. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny
6.6. Nagrody zostaną wysłane do laureatów konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej, do dnia 28 lutego 2018 r.

  1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

7.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
7.2. Reklamacja powinna zawierać:
Imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
Adres korespondencyjny
7.3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora Konkursu. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.
7.4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym.
7.5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7.6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zainspirowanijaponia.pl.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8.3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
8.4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępnienia zdjęć, stanowią jedynie świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia i Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
8.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania jego obowiązków związanych z Konkursem, dla celów marketingowych oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 ze zm). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
8.6.1. Nieprawidłowe korzystanie ze strony www.zainspirowanijaponia.pl
8.6.2. Skutki nieprawidłowego korzystania ze strony www.zainspirowanijaponia.pl przez Uczestników Konkursu
8.6.3. Utratę treści zamieszczonych przez uczestników oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne
8.6.4. Przerwy w dostępie do strony www.zainspirowanijaponia.pl
8.7. Z chwilą nadesłania Prac Konkursowych, Organizator nabywa ich własność. Organizator nie zwraca Uczestnikom nadesłanych Prac Konkursowych.
8.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie – 6 grudnia 2017r.
8.9. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
8.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8.11. Organizator zastrzega, że zasady Konkursu mogą ulec zmianie.